Bunreacht Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge

1. Ainm an Aontais

Is é Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge ainm na heagraíochta.

2. Fís an Aontais

Scríbhneoireacht, léitheoireacht agus litríocht na Gaeilge a chun chun cinn agus guth a thabhairt do scríbhneoirí na Gaeilge.

3. Cumhachtaí

Chun a chuid aidhmeanna a bhaint amach is féidir leis an Aontas na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

 1. Airgead a thiomsú
 2. Cuntais bainc a oscailt
 3. Árachas a bhaint amach
 4. Cúrsaí agus imeachtaí a eagrú
 5. Oibriú le grúpaí eile agus eolas a roinnt
 6. Feachtais a reachtáil
 7. Aon rud dleathach eile a dhéanamh chun a chuid aidhmeanna a bhaint amach.

4. Ballraíocht

 1. Tá ballraíocht san Aontais oscailte d’aon scríbhneoir Gaeilge a ghlacann le fís an Aontais agus atá sásta an táille ballraíochta cuí a íoc.
 2. Beidh ballraíocht oscailte do gach scríbhneoir beag beann ar inscne, cine, náisiúntacht, míchumas, claonadh gnéis nó creideamh.
 3. Beidh vóta amháin ag gach ball ag cruinnithe.
 4. Socrófar dáta cinnte don táille ballraíochta a bheith íoctha. Aon bhall nach n-íocann faoin dáta sin, rachaidh a b(h)allraíocht in éag.

5. Bainistiú an Aontais

 1. Toghfar Coiste Stiúrtha ag Cruinniú Cinn Bliana gach bliain chun gnóthaí an Aontais a stiúradh.
 2. Toghfar cathaoirleach, rúnaí, cisteoir (na hoifigigh) agus ceithre bhall eile ar an Choiste Stiúrtha.
 3. Beidh córam de (cheathrar) de dhíth le go mbeidh aon chruinniú de chuid an Choiste Stiúrtha bailí.
 4. Beidh sé de chead ag an Choiste Stiúrtha baill den Aontas a chomhthoghadh ar an choiste chun folúntas a líonadh go dtí an chéad ollchruinniú eile, a fhad is nach sáraítear líon na gcoisteoirí atá ceadaithe.
 5. Déanfar gach vóta Choiste Stiúrtha de réir ‘taispeáint láimhe’ agus i gcás vóta cothrom, beidh vóta réitigh ag an chathaoirleach.
 6. Tiocfaidh Coiste Stiúrtha an Aontais le chéile le haghaidh cruinniú ar a laghad sé huaire sa bhliain.
 7. Reachtálfar cruinnithe an Choiste Stiúrtha de réir clár oibre réamhshocraithe agus aontófar ar theorainn chinnte ama do gach cruinniú.
 8. Beidh sé de chead ag an Choiste Stiúrtha fochoistí a bhunú chun bainistiú a dhéanamh ar fheachtais nó ar aon ghné eile d’obair an Aontais.
 9. Ní íocfar aon bhall as a bheith ar an Choiste Stiúrtha, ach féadfar costaisí taisil / cothbhála a chur ar fáil do bhaill a bhfuil taisteal substaintiúil le déanamh acu chun freastal ar chruinnithe.
 10. Beidh ollchruinniú trí huaire ar a laghad sa bhliain, an Cruinniú Cinn Bliana san áireamh.
 11. Toghfar beirt iontaobhaithe ag an Chruinniú Cinn Bliana.

6. Dualgaisí na nOifigeach

Cathaoirleach:

 • Cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe den Choiste Stiúrtha agus ar an Chruinniú Cinn Bliana.
 • A bheith mar ionadaí de chuid an Aontais ag imeachtaí / cruinnithe / féilte etc.
 • Labhairt ar son an Aontais nuair is gá.

Rúnaí:

 • Miontuairiscí a ghlacadh ag cruinnithe agus iad a scaipeadh ar na baill chuí.
 • I gcomhpháirt leis an chathaoirleach, clár oibre a réiteach do chruinnithe.
 • Liosta na mball a choinneáil suas chun dáta.
 • Déileáil le comhfhreagras.
 • Eolas a bhailiú agus a scaipeadh ar bhaill an Choiste Stiúrtha / Aontais nuair is gá.

Cisteoir:

 • Bainistiú a dhéanamh ar chúrsaí airgid an Aontais.
 • Cuntais a choinneáil a thaispeánann teacht isteach agus caiteachas an Aontais.
 • Cuntais scrúdaithe ag na hiontaobhaithe nó cuntas iniúchta a chur os comhair an Chruinniú Cinn Bliana.
 • Tuairisc faoi chaiteachas a chur os comhair gach cruinniú.

7. Airgead

 1. Aon airgead a fhaigheann an tAontas, úsáidfear ar mhaithe leis an Aontas amháin é.
 2. Beidh aon chuntas bainc a osclófar in ainm an Aontais.
 3. Beidh síniú an chisteora agus ball ainmnithe eile den choiste ar aon seic a eisíonn an tAontas.

8. Cruinniú Cinn Bliana

 1. Eagrófar Cruinniu Cinn Bliana (CCB) in earrach na bliana ar dháta a bheidh socraithe ag an Choiste Stiúrtha.
 2. Tabharfar fógra 14 lá do gach ball agus beidh sé de chead ag gach ball a bheith i láthair agus vóta a chaitheamh. Beidh córam de 15 de dhíth le go mbeidh an CCB bailí.
 3. Tabharfaidh an cathaoirleach tuairisc ar imeachtaí an Aontais ag an CCB.
 4. Tabharfaidh an cisteoir tuairisc ar chúrsaí airgeadais ag an CCB.
 5. Toghfar coiste nua ag an CCB. Déanfar an vóta seo trí bhalóid rúnda.
 6. Déanfar plé agus vótálfar ar rúin a bheidh curtha chun tosaigh ag baill de réir na rialacha thíos.

9. Rúin a chur os comhair Chruinniú Cinn Bliana

 1. Caithfidh aon rún ar mhaith le ball a chur os comhair an CCB a bheith ag an rúnaí i scríbhinn ar a laghad coicís roimh an dáta atá socraithe don CCB.
 2. Dáilfear gach rún bailí a fhaightear ar na baill i gcuideachta fhógra Chruinniú Cinn Bliana.

10. Ollchruinniú Speisialta na mBall

Is féidir leis an Choiste Stiúrtha (nó 15 ball a shíníonn achainí chuige) Ollchruinniú Speisialta na mBall a ghairm chun plé a dhéanamh ar ábhar 4 práinneach nó tromchúiseach. Tabharfaidh an rúnaí fógra 14 lá do gach ball agus eolas faoin ábhar a bheidh le plé. Beidh cead freastail agus vótála ag gach ball.

11. Athruithe ar an bhunreacht

Ag Ollchruinniú amháin a cheadaítear vóta a chaitheamh ar athrú ar an bhunreacht. Caithfear aon athrú ar an bhunreacht seo a bheith aontaithe ag móramh de na baill a bheidh i láthair agus ag vótáil ag an ollchruinniú.

12. Scor an Aontais

Is féidir an tAontas a scor ag aon am má aontaíonn dhá thrian (⅔) de na baill a bheidh i láthair agus ag vótáil ag Ollchruinniú na mBall nó ag Ollchruinniú Speisialta na mBall ar sin a dhéanamh. Sa chás seo, má tá aon sóchmhainn fágtha ag an Aontas tar éis dó a fhiacha a ghlanadh, bronnfar é ar eagraíocht a bhfuil aidhmeanna aige atá cosúil leis na haidhmeanna agus cuspóirí atá ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge.

13. An bunreacht a dháileadh

Tabharfar cóip den bhunreacht seo do gach ball an chéad uair a chláraíonn sé / sí mar bhall. Cuirfear aon athruithe a dhéanfar ar an bhunreacht seo in iúl do bhaill. Is féidir seo a dhéanamh tríd an phost, trí ríomhphost nó trí aon mheán leictreonach eile a shocraíonn an Coiste Stiúrtha.

Uchtaíodh an bunreacht seo ag ollchruinniú bhaill an Aontais ar an 7 Márta 2015